ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in passing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in passing*, -in passing-

in passing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in passing (idm.) ตามปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี?
Eh... yeah, you know, a lot of people think that something that is said in passing is the same thing as an idea, which isn't strictly true.คนจำนวนมากคิดว่า บางสิ่งที่เคยพูดในอดีต เป็นสิ่งเดียวกับไอเดีย
See, I ran into her at Target, and then in passing she just said that a NYADA freshman who looked like a troll was slated to read for producers on Wednesday.ฉันบังเอิญเจอเธอที่ Target แล้วตอนที่กำลังจะสวนกัน เธอก็พูด ว่านักเรียนปีหนึ่งของ NYADA ที่ดูเหมือนโทรลล์
I saw her in passing this morning.แม่เห็นเธอผ่านๆ เมื่อเช้า
I got lucky in passing the first round.ผมโชคดี ที่สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรก
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ?
That way, uh, you could at least see each other, even if it's just in passing.ทางนั้น อย่างน้อยพวกคุณจะได้เจอหน้ากัน แต่เดินผ่านก็ยังดี
Oh, in passing. She has a small boy.โอ ในอดีต นางเป็นเหมือนเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ
Perhaps he was someone you read about or met once in passing.บางที เขาคือคนที่คุณอ่านถึง หรือผ่านพบกันครั้งเดียว
I may have had something mentioned to the girl in passing, and enabled her escape.ผมอาจจะพูดอะไรบางอย่าง กับเด็กสาวคนนั้นและช่วยเธอหนี
Do you remember a freight train passing by just before the explosion?คุณจำขบวนรถไฟขนสินค้าที่แล่นมา ก่อนการระเบิดได้ไหม
I, I knew him only in passing.ข้า.. ข้ารู้จักเขาเพียงผ่านๆ

in passing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随手[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, 随手 / 隨手] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 顺便 / 順便] conveniently; in passing; without much extra effort
倾盖[qīng gài, ㄑㄧㄥ ㄍㄞˋ, 倾盖 / 傾蓋] to meet in passing; to get on well at first meeting
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, 走马观花 / 走馬觀花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information

in passing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
因みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in passing
Back to top