ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in general

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in general*, -in general-

in general ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in general (adv.) ตามธรรมดา See also: โดยทั่วไป Syn. mainly, usually
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั่วไป (adv.) in general See also: all over, generally Syn. ทั่วๆ ไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But in general relativity, which is theory of curved space-time, if you take a shortcut, you can beat a light.แต่ในความสัมพันธ์ทั่วไป ซึ่งเป็นทฤษฎีของพื้นที่เวลาโค้ง ถ้าคุณใช้ทางลัดให้คุณ สามารถเอาชนะแสง
Well, like it's to big in general or like I talk too much?หมายถึง ปากใหญ่แบบทั้วไป หรือว่าฉันพูดมาก?
My man in the warden's office says they gonna be putting your ass back in general next week.คนคุมของฉันที่นี้บอกว่า มันจะอัดที่ตูดของแก
When I said I'm participating in general election, many people were surprised.เมื่อผมพูดว่าผมจะลงสมัครเลือกตั้ง หลาย ๆ คนคงแปลกใจ
But what if we're not just talking about putting you back in general pop?แต่ถ้าเราไม่ได้พูดเรื่อง ส่งนายกลับไปอยู่เรือนจำที่เดิมหละ?
In the limo or in general or just, like...ในรถ หรือที่ปกติ หรือแค่..
I'm going to get convicted, and then put in general population, so Caza can finish off the job that El hombre llave started.ยังไงผมต้องขึ้นศาลแน่ แล้วก็ถูกเอาไปขังรวม คาซ่าจะได้จัดการปิดงาน ที่ เอล ฮอมบรี ยาเลฟ เปิดไว้ได้
It's for adults in general.มันก็สำหรับผู้ใหญ่นะ
You're a great deal too apt to like people in general.เธอเป็นคนเลือกมากไป ที่จะไม่ชอบคนง่ายๆ
I'm talking about you in general.ฉันกำลังพูดเกี่ยวกับคุณในเรื่องทั่วไป
This is new territory for me -- dating in general,นี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับผม หมายถึงเดททั่วไปก็ลำบากพอแล้ว
I mean, in general, I don't always.... I-แบบว่าจริงๆ แล้ว ฉันไม่รู้ว่า...

in general ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般性[yī bān xìng, ㄧ ㄅㄢ ㄒㄧㄥˋ, 一般性] general; in general terms; generalized
大体上[dà tǐ shàng, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ ㄕㄤˋ, 大体上 / 大體上] overall; in general terms
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, 一般说来 / 一般說來] generally speaking; in general
大体[dà tǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 大体 / 大體] in general; more or less; in rough terms; basically; on the whole
[gè, ㄍㄜˋ, 个 / 個] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general
芸荳[yùn dòu, ㄩㄣˋ ㄉㄡˋ, 芸荳 / 蕓荳] kidney bean; peas and beans in general
一般[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, 一般] same; ordinary; common; general; generally; in general
挥发油[huī fā yóu, ㄏㄨㄟ ㄈㄚ ㄧㄡˊ, 挥发油] volatile oil (in general); gasoline

in general ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライ[, furai] (n) (1) fried seafood or vegetables in general (fry); (2) fly; (P)
一体に[いったいに, ittaini] (adv) (See 一体・5) generally; in general
弓馬刀槍[きゅうばとうそう, kyuubatousou] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general
弓馬槍剣[きゅうばそうけん, kyuubasouken] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general
概して言えば[がいしていえば, gaishiteieba] (exp) generally speaking; all in all; in general
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P)
一渡;一渉り;一渡り[ひとわたり, hitowatari] (adv) briefly; in general; roughly; glancing through
一般に[いっぱんに, ippanni] (adv) (See 一般) in general; generally; (P)
一通り[ひととおり, hitotoori] (n,adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P)
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea
蟹味噌[かにみそ;カニミソ, kanimiso ; kanimiso] (n) (uk) brown meat (crab); miso-like paste found inside a crab's (and arthropods in general) intestinal area
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一般に[いっぱんに, ippanni] in general

in general ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
คนทั่วไป[n. exp.] (khon thūapa) EN: general public ; people in general FR: grand public [m]
ในบรรดา[adv.] (nai bandā) EN: in general FR:
เถรานุเถระ[n.] (thērānuthēr) EN: senior monks in general ; [all classes of Buddhist monks] FR:
ทั่วไป[adv.] (thūapai) EN: in general ; generally FR: en général ; généralement
ทั่ว ๆ ไป = ทั่วๆ ไป[adv.] (thūa-thūa p) EN: in general ; generally FR: en général ; généralement
กิจธุระ[n.] (kit thura) EN: affairs (in general) FR: affaires (en général) [fpl]
หมอรักษาโรคทั่วไป[n. exp.] (mø raksā rō) EN: general practitioner ; family doctor FR: médecin généraliste [m] ; généraliste [m] ; omnipracticien [m] ; médecin de famille [m]
นกกินปลา[n. exp.] (nok kin plā) EN: kingfish (in general – inf.) FR: martin-pêcheur (en général – inf.) [m]
แพทย์ประจำบ้าน[n. exp.] (phaēt praja) EN: general practitioner ; family doctor FR: médecin généraliste [m] ; généraliste [m] ; omnipracticien [m] ; médecin de famille [m]
แพทย์รักษาโรคทั่วไป[n. exp.] (phaēt raksā) EN: general practitioner ; family doctor FR: médecin généraliste [m] ; généraliste [m] ; omnipracticien [m] ; médecin de famille [m]

in general ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öffentlichkeit {f} | in der Öffentlichkeit | die Öffentlichkeit täuschenpublic; the public in general; publicness | in public | to mislead the public

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in general
Back to top