ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in consequence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in consequence*, -in consequence-

in consequence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in consequence of (conj.) ด้วยเหตุที่ See also: ก็, ด้วยว่า, ดังที่, เนื่องแต่ Syn. because

in consequence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
เพราะฉะนั้น[adv.] (phrǿchanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison ; cela dit
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: à cause de ça

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in consequence
Back to top