ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in any event

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in any event*, -in any event-

in any event ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in any event (idm.) ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In any event, we shall have to give Mrs. Kinnian her notice.ในกรณีใดๆที่เราจะต้องให้ นาง คินิเยน แจ้งให้ทราบล่วงหน้าของเธอ
In any event, he'll be gone tomorrow back to Bond Street where he can do no more harm.พรุ่งนี้เขาก็กลับไปบอนด์ สตรีท ที่เขาจะทำร้ายใครไม่ได้แล้วล่ะ
In any event, Binky and Doris lawyered up.ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม บิงกี้กับดอริสจะช่วยแก้ต่างให้
In any event, he's one of the few remaining participants still alive.ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เขาเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ยังเหลืออยู่
In any event, now that Amy and I have spent quality time together,ไม่ว่าเรื่องอะไร ในตอนนี้ เอมี่ กับผม เราจะได้ใช้เวลา อยู่ด้วยกันให้ลึกซึ้งมากขึ้น
And in any event, the current whereabouts of the sword are unknown.แล้วไม่ว่ายังไงตอนนี้ดาบไปอยู่ที่ไหนนั้น ไม่มีใครรู้ได้
In any event, from here on it would be best not to reveal too much about Sakamoto-sama to him.สถานการณ์ตอนนี้ คงดีที่สุดที่จะไม่แพร่งพราย เรื่องท่านซากาโมโตะให้ท่านพี่ฟัง
In any event, you'll find all the legal papers in here.ยังไงก็ตาม นี่ครับเอกสาร
In any event, we got indictments against the murderers and we're sending deputies across the Tug.เรายื่นคำฟ้องต่อฆาตกรพวกนั้น เราจะส่งผู้ช่วยนายอำเภอไป
Yes, well, in any event, I'm not allowed to discuss it.- น่าจะไม่นะ แต่ผมไม่สามารถบอกได้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้
Well, in any event, he's back where he belongs.อย่างไรก็ตาม เขากลับมาแล้ว
Um... In any event, I --เขามีดาบเทวทูต อย่างไรก็เถอะ ข้า--

in any event ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)

in any event ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何れにせよ[いずれにせよ, izureniseyo] (conj) (uk) at any rate; in any event

in any event ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะดีชะร้าย[conj.] (chadīcharāi) EN: in any case ; in any event ; perhaps ; maybe ; anyhow FR:
ไม่ว่าในกรณีใด[xp] (mai wā nai ) EN: in any event ; no matter what the case FR:
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtā) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; by the way ; nonetheless FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in any event
Back to top