ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in any case

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in any case*, -in any case-

in any case ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in any case (idm.) ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะดีชะร้าย (conj.) in any case See also: perhaps, maybe, anyhow Syn. เผื่อว่า, บางที
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In any case, I'd rather not hear any more of youไม่ว่ากรณีใดๆ ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับเธออีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your express instructions were to avoid e-mails in any case involving Pelant.ขอแนะนำอย่างชัดเจน คือหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลล์ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพาลานท์
In any case I am very happyคุณทำให้ชั้นมีความสุข
In any case this is the highest technologyตอนนี้ ใครๆ ก็สนใจกันทั้งนั้น เพราะว่ามันดูเทห์มากๆ เลยค่ะ
In any case you have to come out Look like it or notยัไงก็ต้องออกไปดู ชอบไม่ชอบค่อยว่ากัน
But it's already late, and in any case,แต่ว่ามันดึกแล้ว, จะกรณีใดก็ตาม,
In any case, although the circumstances indicate that he is your grandson... we can't prove it.ในกรณีใด ๆ แม้ว่าสถานการณ์บ่ง ชี้ว่าเขาเป็นหลานชายของคุณ ... เราไม่สามารถพิสูจน์ได้
In any case, we won't be sure until we chart the ghost sector and dive into it.จริงๆแล้ว เรายังแน่ใจไม่ได้ จนกว่าเราจะได้ไปที่ระบบควบคุมจิต และได้เข้าไปในนั้น
In any case, please don't try to meet her againไม่ว่ากรณีใด ๆ โปรดอย่าพยายามที่จะพบกับเธออีกครั้ง
I'm your friend in any caseตอนนี้ฉันเป็นเพื่อนของนาย
In any case, it will all be over soon.อย่างไรก็ตาม มันจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า
In any case, Lucy, your condition is stable but most likely permanent.อย่างไรก็ตามลูซี่ กรณีของเธอค่อนข้างคงตัว แต่ค่อนไปทางถาวรมากกว่า
In any case, I hope you'll have a productive summer!ในกรณีใดๆ,ฉันหวังว่าคุณ มีซัมเมอร์ที่ยิงใหญ่

in any case ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case
とまれ[, tomare] (adv) (See 兎も有れ) anyway; in any case
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case
兎にも角にも[とにもかくにも, tonimokakunimo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case
然もあらばあれ[さもあらばあれ, samoarabaare] (exp) be that the case, do so; do as you please; in any case
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P)
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be
何しろ[なにしろ, nanishiro] (adv,conj) at any rate; anyhow; anyway; in any case; (P)
何はともあれ[なにはともあれ, nanihatomoare] (exp) at any rate; in any case; at the very least; if nothing else

in any case ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะดีชะร้าย[conj.] (chadīcharāi) EN: in any case ; in any event ; perhaps ; maybe ; anyhow FR:
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม[xp] (mai wā nai ) EN: in any case FR:
ในกรณีนั้น[n. exp.] (nai karanī ) EN: in that case ; in any case ; when FR:
ทั้งนี้ทั้งนั้น[X] (thang-nītha) EN: at any rate ; in any case ; that being said FR:
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtā) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; by the way ; nonetheless FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in any case
Back to top