ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in an instant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in an instant*, -in an instant-

in an instant ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wait a moment, I'll be with you in an instantคอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ

in an instant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霎眼[shà yǎn, ㄕㄚˋ ㄧㄢˇ, 霎眼] blink; in an instant

in an instant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye

in an instant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วพริบตา[adv.] (chūa phrip ) EN: in a wink ; in an instant ; in the wink of an eye ; suddenly FR: en un clin d'oeil
ลัดนิ้วมือ[adv.] (latniumeū) EN: in an instant ; in the snap of a finger ; in the blink of an eye FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in an instant
Back to top