ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imprisoned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imprisoned*, -imprisoned-

imprisoned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprisoned (adj.) ที่ไม่สามารถหนีได้ Syn. confined, restrained
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตะราง (v.) be imprisoned See also: be jailed, be in prison, go to prison Syn. ติดคุก, จำคุก

imprisoned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坐牢[zuò láo, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄠˊ, 坐牢] imprisonment; imprisoned

imprisoned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation
食らい込む[くらいこむ, kuraikomu] (v5m,vi) to be sent up; to be imprisoned; to be jailed; to be gaoled

imprisoned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถูกจำ[v. exp.] (thūk jam) EN: be jailed ; be imprisoned FR:
ถูกขัง[v. exp.] (thūk khang) EN: be jailed ; be imprisoned FR: être emprisonné
ติดคุก[v. exp.] (tit khuk) EN: be in jail ; be jailed ; go to jail ; be in prison ; be imprisoned ; be behind bars FR: être emprisonné ; être détenu ; être incarcéré ; être derrière les barreaux ; aller en taule (fam.)
ต้องโทษ[v. exp.] (tǿng thōt) EN: be convicted ; be punished ; be imprisoned FR: être condamné ; être frappé d'une peine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imprisoned
Back to top