ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imprecate upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imprecate upon*, -imprecate upon-

imprecate upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprecate upon (phrv.) สาปแช่ง See also: ด่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imprecate upon
Back to top