ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impale on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impale on*, -impale on-

impale on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impale on (phrv.) เสียบหัวประจาน See also: เสียบศีรษะประจาน, ปักหัวประจาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impale on
Back to top