ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immunizer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immunizer*, -immunizer-

immunizer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immunizer (n.) โปรตีนต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย Syn. immunoglobulin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immunizer
Back to top