ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immodesty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immodesty*, -immodesty-

immodesty ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประพฤติชั่ว (n.) immodesty See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour
ทุราจาร (n.) immodesty See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour Syn. ความประพฤติชั่ว

immodesty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความประพฤติชั่ว[n. exp.] (khwām praph) EN: immodesty ; bad behavior FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immodesty
Back to top