ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immerse in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immerse in*, -immerse in-

immerse in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immerse in (phrv.) แช่ See also: จุ่มทิ้งไว้ Syn. soak in, steep in, submerge in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immerse in
Back to top