ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imbecilic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imbecilic*, -imbecilic-

imbecilic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imbecilic (adj.) โง่เง่า (คำหยาบ) See also: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน Syn. cretinous, moronic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imbecilic
Back to top