ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill-usage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill-usage*, -ill-usage-

ill-usage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-usage (n.) การใช้ในทางที่ผิด Syn. misuse
ill-usage (n.) การใช้ในทางที่ผิด See also: การใช้ผิด Syn. misemployment, misappropriation, misapplication, abuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill-usage
Back to top