ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurry up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurry up*, -hurry up-

hurry up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurry up (phrv.) รีบเร่ง See also: เร่งรีบ, เร่งทำ, ทำให้เร็วขึ้น Syn. buck up, bustle up
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have to hurry upพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย
Right now, hurry up and change.ตอนนี้รีบขึ้นและการเปลี่ยนแปลง
Kanta, hurry up You'll be lateกันตะ เร็วเข้า เดี๋ยวสายนะ
Yes, and we better hurry up and find her because those goony boys are looking for her, too.ใช่ และเราควรรีบไปตามหาหล่อนกันดีกว่า เพราะว่าเจ้าพวกกล้ามโตนั่น มันก็ตามหาหล่อนเหมือนกัน
All right, hurry up and tell Mr Kelly, love.ขวาทั้งหมดรีบขึ้น และนายเคลลี่บอกรัก
Come on, hurry. Hurry up Don't worry, your mama's hereไม่ต้องกลัวแม่แกมาแล้ว
Hey, Daesu! Couldn't you hurry up a bitเฮ้ เทซุ จะลุกขึ้นมาได้มั๊ย
It's already kind of late. You should hurry up and get married and get settled down.แน่นอน ฉันรู้จักท่านประธาน
Man, you're a drag Hurry up and finish eatingเอ้า เร็วๆเข้า รีบกินซะ
Let's hurry up and leave. Ji-eun is so sick at homeเร็วเข้าหน่อยซี่ไปได้แล้ว จีอุนไม่สบายมากนะ
Let's hurry up and go.จริงๆเลยนะ เขาเป็นอะไรของเขา?
Our son even wrote me a $88.8 check, and told me to hurry up and find myself a mate.และลูกชายเราให้อั่งเปาตั้ง88.88เหรียญแน่ะ แล้วบอกผมด้วยว่าหาแฟนสาวได้แล้วด้วย

hurry up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten

hurry up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
เร็วเข้า[v. exp.] (reo khao) EN: Hurry up! FR: Dépêchez-vous ! ; Dépêchons !
เร็ว ๆ = เร็วๆ[adv.] (reo-reo) EN: Hurry up! FR: Dépêchez-vous ! ; Vite vite !
เร็ว ๆ หน่อย[X] (reo-reo nǿi) EN: Hurry up! FR: Dépêchez-vous (un peu) !
รีบเข้า[v. exp.] (rīp khao) EN: Hurry up! FR: Dépêchons !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurry up
Back to top