ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurl into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurl into*, -hurl into-

hurl into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurl into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. fling into, pitch into, throw into, toss into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurl into
Back to top