ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

huddle together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *huddle together*, -huddle together-

huddle together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
huddle together (phrv.) เบียดกันแนบแน่น See also: กอดกันกลม Syn. huddle up

huddle together ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄せ合う[よせあう, yoseau] (v5u) to press against each other; to huddle together
固まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า huddle together
Back to top