ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

home-grown vegetable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *home-grown vegetable*, -home-grown vegetable-

home-grown vegetable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พืชผักสวนครัว[n. exp.] (pheūtphak s) EN: backyard garden ; home-grown vegetable FR: plante potagère [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า home-grown vegetable
Back to top