ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hold under

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hold under*, -hold under-

hold under ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold under (phrv.) ทำให้อยู่ข้างใต้ See also: กดให้อยู่ข้างล่าง Syn. keep under, remain under, stay under, stop under
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To have and to hold under the sanctity of the Lord that are in Heaven?อยู่และเคียงข้างกัน ภายใต้ความศักสิทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่เบื้องบน

hold under ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し付ける;差しつける;差付ける(io)[さしつける, sashitsukeru] (v1,vt) to point (gun at); to hold under one's nose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hold under
Back to top