ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hold out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hold out of*, -hold out of-

hold out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold out of (phrv.) เรียกคืน See also: เก็บกลับจาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hold out of
Back to top