ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hold in contempt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hold in contempt*, -hold in contempt-