ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hold communication with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hold communication with*, -hold communication with-