ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hit back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hit back*, -hit back-

hit back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hit back (phrv.) ตีกลับ See also: ฟาดกลับ, ชกกลับ, ต่อยกลับ, ตบกลับ Syn. strike back
hit back (vi.) โต้กลับ See also: ตีกลับ, ตอกกลับ Syn. retaliate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hmm You never hit back have you?เธอไม่เคยชกกลับ เธอเคยไหม?
But if you hit them, they're forced to hit back hard.แต่ถ้านายทำร้ายพวกเขาล่ะก็ พวกเขาจะถูกกดดัน อย่างหนักทีหลัง
We need to hit back hard. No talk.เราจำเป็นต้องใช้ไม้แข็ง ไม่ต้องคุย
Here. ID on whoever hired Floyd Lawton to do a hit back in '09.นี่คือ ID ของคนที่จ้างฟลอยด์ ลอว์ตัน
Very good but brick not hit back.ดีมาก ... ... แต่อิฐไม่ได้ตีกลับ
Anxiety spells you get, you never had that shit back in school.ความวิตกสะกดคุณได้,\คุณไม่เคยมีหลังสิ่งไม่ดีนั้นในโรงเรียน
Before i prove that any this shit back to youก่อนชั้นจะพิสูจน์สิ่งนี้
She thought of how sincerely he apologized... and how meaningless his apologies were... and how she finally decided... to hit back.เธอคิดถึงวินาทีที่เค้าขอโทษเธออย่างนุ่มนวล และ คำขอโทษที่ไร้ค่าของเค้า และสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจ
Okay, well, just so you know, I hit back.โอเค เราจะได้รู้กัน ว่าฉันก็สู้กลับเป็นเหมือนกัน
We will hit back. We have the world's sympathy right now, that's...เปิดศึกกับมัน ตอนนี้ทั้งโลกกำลังเห็นใจพวกเรา ช่วย..
Rhiannon, Olive, go hit the books. They don't hit back.รีฮานนอน โอลีฟ ชกหนังสือ หนังสือไม่ตอบโต้
Don't think, just hit back.อย่าไปคิด, แค่สวนกลับไป.

hit back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
突き返す;突返す[つきかえす, tsukikaesu] (v5s,vt) (1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) to reject; to send back
突っ返す[つっかえす, tsukkaesu] (v5s,vt) (1) (See 突き返す・つきかえす・1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) (See 突き返す・つきかえす・2) to reject; to send back

hit back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดกลับ[v. exp.] (at klap) EN: punch back ; hit back FR:
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hit back
Back to top