ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hinge on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hinge on*, -hinge on-

hinge on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hinge on (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on
hinge on (vt.) ขึ้นอยู่กับ Syn. depend on, hang on

hinge on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū ka) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on FR: dépendre de ; reposer sur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hinge on
Back to top