ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hide away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hide away*, -hide away-

hide away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hide away (phrv.) ซ่อนให้พ้น See also: หลบให้พ้น Syn. hide out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you did hide away what should always have been mine.And it hid what should have always belonged to me.
I try my best to hide away the tears.I try my best to hide away the tears.
I try my best to hide away the tears...I try my best to hide away the tears...
How dare you hit me and hide away in a place like this? Fine. I'll do whatever you want so come back to being an intern.ก็ได้ ฉันจะให้สิ่งที่เธอต้องการ ถ้าเธอคลานกลับไปเป็นครูฝึกสอน
♪ now I need a place to hide away#แต่หนนี้ฉันกลับต้องการหนีมันไป#
Am I supposed to hide away? Now?- นี่ฉันต้องหลบซ่อนงั้นรึ

hide away ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cáng, ㄘㄤˊ, 藏] to conceal; to hide away; to harbor; to store; to collect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hide away
Back to top