ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

helping hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *helping hand*, -helping hand-

helping hand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一臂之力[yī bì zhī lì, ㄧ ㄅㄧˋ ㄓ ㄌㄧˋ, 一臂之力] (lend) a helping hand

helping hand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手を差し伸べる[てをさしのべる, tewosashinoberu] (exp,v1) to lend a hand; to give a hand; to help; to extend a helping hand

helping hand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทร[v.] (āthøn) EN: give a helping hand (to) ; care FR:
กิงกรณีเยสุทักขตา = กิงกรณีเยสุ ทักขตา = กิงฺกรณีเยสุ ทกฺขตา[n. exp.] (kingkøranīy) EN: willingness to give a helping hand FR:
สงเคราะห์[v.] (songkhrǿ) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize FR: assister ; aider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า helping hand
Back to top