ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heir at law

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heir at law*, -heir at law-

heir at law ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
heir at lawทายาทโดยธรรม,ทายาทผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heir at lawทายาทโดยธรรม [ดู legal heir] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

heir at law ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทายาทโดยธรรม[n.] (thāyātdōith) EN: legal heir ; statutory heir ; heir at law ; natural heir FR: héritier légal [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heir at law
Back to top