ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heating the sparking plug

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heating the sparking plug*, -heating the sparking plug-

heating the sparking plug ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผาหัว (v.) heating the sparking plug

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heating the sparking plug
Back to top