ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heat up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heat up*, -heat up-

heat up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heat up (phrv.) ทำให้ร้อนขึ้น See also: อุ่นให้ร้อน Syn. boil up, heat up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุ่น (v.) heat up See also: warm up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I think I am going to heat up that casserole with the cream of mushroom soup.ชั้นว่าชั้นจะอุ่นซุปเห็ดในถ้วยซะหน่อย
And somebody heat up some oil.ใครก็ได้ช่วยส่งน้ำมันหอมระเหยมาทีซิ
You want me to heat up some, would you like some now?จะให้ฉันอุ่นให้มั้ย เอาหน่อยมั้ย?
Go scrub your face, and I'll heat up some oatmeal.ลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาซะ แม่อุ่นข้าวโอ๊ตไว้ให้แล้ว
We'll just have to turn the heat up on you.สงสัยต้องทำให้นายเดือดก่อนสินะ
All we need to do is heat up the air, and it'll expand, and push the fog right out through the ventilation system.เราก็แค่เติมความร้อนให้อากาศ ให้มันขยายตัว และผลักหมอกพวกนี้ออกไปทางช่องระบายลม
Well, that oughta heat up the classroom.อ้อ งั้นก็คงทำให้ห้องเรียนอุ่นขึ้นแล้วล่ะ
I'll cook. I can heat up soup.ผมทำเป็นนะ ผมอุ่นซุปเป็น
Things are about to heat up in here.บางสิ่งบางอย่างกำลังร้อนแรงที่นี่ โอ
Then he turned the heat up in the vehicle and tuned the radio to a soul music station.แล้วเขาเพิ่มความร้อนในรถ ปรับคลื่นวิทยุไปที่คลื่นsoul music
I should heat up the grill.เปิดมันดีกว่า จะได้ย่างกัน
No, the solar panels can only heat up so much at a time.ไม่ แผ่นโซล่าร์เป็นอย่างเดียว ที่ทำความร้อน

heat up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒートアップ[, hi-toappu] (n,vs) heat up
熱する[ねっする, nessuru] (vs-s) to heat; to heat up; (P)

heat up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้ร้อนขึ้น (ทำให้...ร้อนขึ้น)[v. exp.] (thamhai røn) EN: warm up ; heat up FR: réchauffer
อุ่น[v.] (un) EN: warm ; warm up ; heat up FR: réchauffer ; tiédir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heat up
Back to top