ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heard*, -heard-

heard ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนาหู (adv.) as heard immensely
ไพเราะ (adv.) beautifully (for something heard or read) See also: sweetly, pleasingly (for something heard or read) Syn. เพราะ, เสนาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I've never heard of itฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
I've heard nothing about itฉันไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลย
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
I heard she got married last weekฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
I have heard its name for many timesฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
I haven't heard from him for a long timeฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
Never heard of that, what is it?ไม่เคยได้ยินเรื่องนั่นมาก่อน มันคืออะไรหรือ
But I've heard many things about itแต่ฉันได้ยินหลายเรื่องเกี่ยวกับมัน
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
Have you heard anything from Susan?คุณได้ยินข่าวอะไรจากซูซานบ้างไหม?
I haven't heard from you for quite a whileฉันไม่ได้ยินข่าวจากคุณช่วงหนึ่ง
He would of course have heard the whole story of…แน่นอนว่าเขาคงจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของ...
You heard what I saidเธอได้ยินที่ฉันพูดแล้ว
I've never heard anything about thisฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
We had a bit of a shock when we heard the newsพวกเราช็อคนิดหน่อยเมื่อทราบข่าวนั้น
I haven't heard of themฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
I heard what he was sayingฉันได้ยินที่เขาพูด
I've already heard the newsฉันได้ยินข่าวนั่นแล้ว
It is the first time I've ever heard any of thisเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องพวกนี้
You've heard this story beforeคุณได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
I heard something about him coming up here to townฉันได้ยินว่าเขากำลังเข้ามาในเมือง เป็นเรื่องจริงหรือ?
I'm sure that everyone has heard of our plansฉันแน่ใจว่าทุกคนได้ยินเกี่ยวกับแผนของคุณแล้ว
It seems like the rumor I heard was trueดูเหมือนว่าข่าวลือที่ฉันได้ยินนั้นเป็นความจริง
I can't believe what I just heardฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยินนี่
Did you hear what I just heard?คุณได้ยินอย่างที่ฉันเพิ่งได้ยินหรือไม่?

heard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心硬[xīn yìng, ㄒㄧㄣ ˋ, 心硬] heard-hearted; callous
一无所闻[yī wú suǒ wén, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˊ, 一无所闻 / 一無所聞] unheard of
闻所未闻[wén suǒ wèi wén, ㄨㄣˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 闻所未闻 / 聞所未聞] unheard of; an extremely rare and unprecedented event

heard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ...
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.)
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P)
傍耳[かたみみ, katamimi] (n) things overheard
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P)
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making
希代未聞[きたいみもん, kitaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unparalleled
未曾有;未曽有[みぞう;みそう, mizou ; misou] (adj-no,adj-na) unprecedented; unheard of
未聞[みもん, mimon] (n) (See 前代未聞) unheard
直話[じきわ;ちょくわ;じきばなし, jikiwa ; chokuwa ; jikibanashi] (n,vs) one's own account (of something); account one got (heard) from somebody at first hand
破天荒[はてんこう, hatenkou] (adj-na,n) unheard-of; unprecedented
聞こえる(P);聞える;聴こえる(iK);聴える(iK)[きこえる, kikoeru] (v1,vi) (1) to be heard; to be audible; (2) to be said to be; to be reputed; (P)
逸聞[いつぶん, itsubun] (n) something unheard of

heard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังมา[v. exp.] (fang mā) EN: have heard FR: avoir entendu
เข้าหู[v.] (khao hū) EN: hear ; have heard FR: avoir entendu
คุ้นหู[v. exp.] (khunhū) EN: sound familiar ; be familiar to the ear ; have heard of it before FR: sonner familier
เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์[n. prop.] (Kǿ Hoēt lae) EN: Territory of Heard Island and McDonald Islands ; Heard Island and McDonald Islands FR:
หนาหู[X] (nā hū) EN: more and more ; persistent ; frequently heard ; widespread FR:
แปลกหู[v. exp.] (plaēk hū) EN: sound strange ; be unheard of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heard
Back to top