ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heap with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heap with*, -heap with-

heap with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heap with (phrv.) กองไว้จนพูน See also: สุมไว้มาก Syn. heap on, pile on, pile onto, pile with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if you're looking for labor, it's gotten cheap with all the unemployment.และถ้าคุณต้องการคนงานก็หาได้ง่าย ค่าจ้างก็ไม่แพง

heap with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
盛り合わせる[もりあわせる, moriawaseru] (v1) to heap with; to assort

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heap with
Back to top