ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have to do with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have to do with*, -have to do with-

have to do with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关系[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 关系 / 關係] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi

have to do with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)

have to do with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวข้องกับ[v. exp.] (kīokhøng ka) EN: concern to ; be involved in ; have to do with FR:
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have to do with
Back to top