ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have self-esteem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have self-esteem*, -have self-esteem-

have self-esteem ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity FR: être fier de ; s'enorgueillir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have self-esteem
Back to top