ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have respect for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have respect for*, -have respect for-

have respect for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอบน้อม[v.] (nøpnøm) EN: respect ; have respect for ; show respect to FR: être respectueux ; être déférent
ถือ[v.] (theū) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe FR: respecter ; observer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have respect for
Back to top