ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have pity for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have pity for*, -have pity for-