ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have one��s heart in one��s mouth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have one��s heart in one��s mouth*, -have one��s heart in one��s mouth-