ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have it (your) way

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have it (your) way*, -have it (your) way-

have it (your) way ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แล้วแต่[xp] (laēotāe) EN: up to (you) ; as (you) like ; do as (you) want ; have it (your) way FR: ça dépend de vous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have it (your) way
Back to top