ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have compassion for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have compassion for*, -have compassion for-

have compassion for ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาสูร (v.) have compassion for See also: have affection for Syn. เอ็นดู

have compassion for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เวทนา[v.] (wēthanā) EN: pity ; have compassion for FR: avoir de la compassion (pour)
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity FR: s'apitoyer ; compatir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have compassion for
Back to top