ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have against*, -have against-

have against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have against (phrv.) มีอคติต่อ See also: ไม่ชอบ
have against (phrv.) เสียเปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish I could see him only once to know what I have against me. "ฉันหวังว่าฉันจะได้เห็นเขาเพียง ครั้งเดียว ที่จะรู้ว่าสิ่งที่ฉันมีต่อฉัน
But what hope can a single vessel have against their entire defense system? None.แต่หวังได้ไงว่ายานลำเดียว จะสู้กับระบบป้องกันของพวกมัน?
What do you have against my family?แล้วทำไมคุณต้องปฎิเสธครอบครัวผมด้วย
I will break the prejudice you have against Bs.ผมจะทำลายอคติของคุณ ที่มีกับกรุ๊ป B ให้ได้
What would he have against my boy?เขามีอะไรขัดใจกับลูกผม
What do you have against capitalism?ทำไมคุณถึงต่อต้านมันนะ
The only chance we have against FULCRUM is to think and act like they do.โอกาศเดียวที่เรามี ตอบโต้ฟัลคัม คือต้องคิดและทำ เหมือนที่มันทำ
Then bet everything you have against me.แต่เจ้ากลับพนันให้ข้าแพ้
What does he have against us?เขามีความแค้นอะไรกับเรางั้นเหรอ?
What grudge does he have against me to torture me like this?มันกล้าดียังไงกัน ถึงได้มาแกล้งฉันแบบนี้?
The only evidence we have against him is that he's a creep.หลักฐานเดียวที่เรามีสำหรับการต่อต้านเค้า คือเค้าไม่น่าคบหาด้วย
What do you think they have against Nevada?แต่คิดมั้ย เขาอาจต่อต้านเนวาดา

have against ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
何乐而不为[hé lè ér bù wéi, ㄏㄜˊ ㄌㄜˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, 何乐而不为 / 何樂而不為] What can you have against it? (成语 saw); We should do this.; Go for it!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have against
Back to top