ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have a weak point

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have a weak point*, -have a weak point-