ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have a hot and cold shivers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have a hot and cold shivers*, -have a hot and cold shivers-

have a hot and cold shivers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สะบัดร้อนสะบัดหนาว[v. exp.] (sabatrønsab) EN: have a slight fever ; have a hot and cold shivers FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have a hot and cold shivers
Back to top