ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have a hand in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have a hand in*, -have a hand in-

have a hand in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have a hand in (idm.) ช่วยวางแผนหรือทำบางสิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here, in Kampala... you will have a hand in creating... a new health service for this country- something that will help millions of people.ที่นี่ ในกัมปาลา นาย จะมีส่วน พลิกโฉมระบบพัฒนาสุขภาพ
When a relationship cracks, usually both parties have a hand in it.แต่เมื่อความสัมพันธ์มีรอยร้าว ทั้งสองฝ่าย ควรจะร่วมมือกัน

have a hand in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
資す[しす, shisu] (v5s,vi) (1) (See 資する) to contribute; to play a part in; to have a hand in; (2) to finance
資する[しする, shisuru] (vs-s,vi) (1) to contribute; to play a part in; to have a hand in; to be conducive to; to be instrumental in; (2) to finance; (P)
首を突っ込む[くびをつっこむ, kubiwotsukkomu] (exp,v5m) (1) to poke one's nose into another's affairs; to have a hand in; to take a (deep) interest in; (2) to poke one's head (into a room)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have a hand in
Back to top