ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have a feeling of accomplishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have a feeling of accomplishment*, -have a feeling of accomplishment-

have a feeling of accomplishment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภูมิใจ[v. exp.] (phūmjai) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in FR: être fier (de) ; s'enorgueillir (de)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have a feeling of accomplishment
Back to top