ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardened clay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardened clay*, -hardened clay-