ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hard to believe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hard to believe*, -hard to believe-

hard to believe ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why is that so hard to believe?ทำไมมันถึงยากที่จะเชื่อมากนัก

hard to believe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牵强附会[qiān qiǎng fù huì, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄤˇ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 牵强附会 / 牽強附會] far-fetched and hard to believe

hard to believe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible

hard to believe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hard to believe
Back to top