ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hang out one��s shingle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hang out one��s shingle*, -hang out one��s shingle-