ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hang off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hang off*, -hang off-

hang off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hang off (phrv.) ลังเล See also: ไม่ค่อยแน่ใจ Syn. hang back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think it's your turn to hang off the side of a building.ฉันคิดว่าถึงคราวที่นายจะลงไป ห้อยอยู่ข้างตึกบ้างแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hang off
Back to top