ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hand up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hand up*, -hand up-

hand up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hand up (phrv.) ส่งขึ้นไปด้วยมือ Syn. pass up
hand up (phrv.) ช่วยฉุดขึ้น See also: ช่วยให้ปีน Syn. hand out
hand up (phrv.) ยื่นต่อ See also: ส่งต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the old man raised his hand up to dead even again.แต่ชายชรายกมือขึ้น จะตายแม้อีกครั้ง
Much better to let him shove his hand up my crotch than get your name in the paper.อ้อ ฉันเ้ข้าใจแล้ว คงจะดีกว่าที่ให้เขา เอามือใส่เข้ามา ดีกว่าที่จะให้คุณมีข่าวในหนังสือพิมพ์
I'm looking for a male, brown hair, he's around this tall, sometimes seen with a hand up his ass.ฉันกำลังหาผู้ชายผมสีน้ำตาย สูงประมาณนี้ บางทีก็เห็นเอามือเกาก้น
Gary-- hang on tight. I have your hand up my ass.แกรี่ ยังไปไหนไม่ได้หรอก ก็มือนายบีบกันฉันไว้ซะขนาดนั้น
Just came in here to,to... thank you for giving me a hand up in here, but if it's all the same,I'd just like to be relieved of my duties.แค่อยากมาที่นี่เพื่อ... ขอบคุณที่ให้ผมมาอยู่บนนี้ แต่ผมอยากจะออกจากตำแหน่งแล้ว
Sometimes he holds his hand up like this:บางทีนะ เขายกมือขึ้นแบบเนี้ย
No way! I stuck my hand up a turkey's butt.ไม่มีทาง มือฉันติดอยู่กับก้นไก่งวง
Don't put your hand up to me, Go.Don't put your hand up to me, Go.
You're a human puppet with big sandwich's hand up your ass.คุณเป็นหุ่นเชิดมนุษย์ของบริษัทแซนด์วิชยักษ์ใหญ่ นั่นคือสิ่งที่คุณฝันอยากเป็นเหรอ?
You think you can hurt me by sliding your hand up his thigh?เธอคิดว่าจะทำร้ายฉันได้โดยการ เอามือไปถูต้นขาเขางั้นเหรอ
...Display of that, let's make sure we put our hand up first next time.... แสดงสิ่งนั้น คราวหน้าอย่าลืมยกมือขึ้นก่อนด้วย
Can you see my hand up her skirt?เห็นมือฉันล้วงเข้าไปในกระโปรงไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hand up
Back to top