ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gulp down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gulp down*, -gulp down-

gulp down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gulp down (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม Syn. gulp back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And do you also know that she can gulp down four-five pegs of Vodka at a time.และคุณควรจะรู้ด้วยว่า เธอกระดกว๊อดก้าได้่ทีละ 5... 6 เป็ก

gulp down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パクつく;ぱくつく[, paku tsuku ; pakutsuku] (v5k,vt) (See ぱくぱく) to open your mouth wide and eat heartily; to gulp down food
呷る[あおる, aoru] (v5r,vt) to gulp down (a drink); to slurp
掻っ込む[かっこむ, kakkomu] (v5m,vt) to bolt one's food; to gulp down
飲み下す;飲下す(io);飲みくだす[のみくだす, nomikudasu] (v5s,vt) to swallow; to gulp down
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P)

gulp down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarf down ; gulp down voraciously FR:
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlā) EN: be mouth-watering ; gulp down one's saliva ; feel like eating ; gulp FR: être appétissant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gulp down
Back to top