ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grow upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grow upon*, -grow upon-

grow upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow upon (phrv.) เลื้อยอยู่ตาม See also: (พืชผักผลไม้)เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม Syn. grow on
grow upon (phrv.) ค่อยๆชอบมากขึ้น
grow upon (phrv.) กลายเป็นนิสัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกสนับ (v.) overgrow upon the old grass

grow upon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกสนับ[v.] (toksanap) EN: overgrow upon the old grass FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grow upon
Back to top